rcnirp yggrigirievDe Russische experts van de commissie RNCNIRP adviseren al meerdere jaren voor strenge normen voor stralingsniveaus van bijvoorbeeld zendmasten, mobiele telefoons en laptops.

De Europese tegenhanger (de ICNIRP ) adviseerd nog steeds erg ruime normen welke door vele experts als ontoelaatbaar hoog worden beschouwd. Deze ICNIRP normen worden ook in Nederland toegepast.De 36 experts van het Russische RNCNIRP rapporteren al vanaf hun oprichting in 1997, om strenge normen te hanteren voor stralingsblootstellingen van EM-mobiele communicatie- velden van bijvoorbeeld zendmasten en mobiele telefonie.

In Rusland en het voormalige Oostblok is, al begin vorige eeuw, veel onderzoek gedaan naar de effecten van microgolven van bijvoorbeeld radarinstallaties op de gezondheid. Dit resulteerde in de jaren 1940-1950 in het hanteren van veel strengere veiligheidsnormen dan die gehanteerd werden in bijvoorbeeld West-Europa en Amerika.

Zie bijvoorbeeld een vertaling van Russische onderzoeken gedaan in 1977 door de CIA:
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP88B01125R000300120005-6.pdf

En zie ook :
http://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/338-schadelijke-effecten-van-rf-velden-gezien-in-rapporten-nasa-us-navy-us-air-force

Opvallend hierin is dus dat de 36 Russische experts een andere visie hebben, op de beschikbare data uit vele wetenschappelijk onderzoeken dan de 14  'experts' van de ICNIRP.

Hier volgt een Nederlandstalige vertaling van de publicatie van het RNCNIRP in het blad:

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=353
Brennpunkt editie mei 2011

(Bron: Straling en Zo)


Intro

Het beroep van RNCNIRP heeft in 2008 wereldwijd de aandacht getrokken, waarin de commissie van hoog niveau van Russische wetenschappers voorspelde dat het gebruik en de straling van mobiele telefoons ernstige schade zouden toebrengen aan de gezondheid van de jonge generatie.

De nieuwe resolutie van het Russische Nationaal Comité voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (RNCNIRP) getiteld Elektriciteit en veiligheid: De impact op kinderen en jongeren is in 2011 nog groter geworden. De RNCNIRP stelt in de resolutie dat medische statistieken en nationale en internationale onderzoeksresultaten aantonen dat er al aanwijzingen zijn voor schade die zeer waarschijnlijk aan het gebruik van mobiele telefoons kan worden toegeschreven.

Het RNCNIRP roept overheden over de hele wereld op om preventieve maatregelen te nemen.Elektromagnetische velden van mobiele telefoons: Gezondheidseffecten op kinderen en adolescenten
April 2011, Moskou


Deze resolutie is door leden van het Russische nationale comité voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (RNCNIRP)+ aangenomen op zijn vergadering van 3 maart 2011. De resolutie is gebaseerd op wetenschappelijke verklaringen die het RNCNIRP in 2001,2004,2007,2008 en 2009 heeft aangenomen, rekening houdend met actuele adviezen en actuele wetenschappelijke gegevens.

De resolutie vertegenwoordigt het standpunt van professionele wetenschappers en is bedoeld voor de verspreiding onder het grote publiek, gebruikers van mobiele telecommunicatiediensten en organen met wetgevende en uitvoerende macht die beleidsprogramma's op het gebied van gezondheid, milieu, communicatie, wetenschap en veiligheid ontwikkelen en uitvoeren.

Namens de leden van RNCNIRP, Voorzitter, Professor Jurij GRIGORIEV
Vice-voorzitter Professor Valentina NIKITINA, professor Valentina NIKITINA
Plaatsvervangend voorzitter, Dr. Oleg GRIGORIEV


Elektromagnetische velden van mobiele telefoons: Gezondheidseffecten op kinderen en adolescenten

De wereldwijde verspreiding van mobiele telecommunicatie heeft sinds 2000 geleid tot nieuwe bronnen van wijdverbreide blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden in het radiofrequentiebereik. Momenteel zijn mobiele telefoons de belangrijkste mobiele communicatiediensten die door de bevolking worden gebruikt.

Eind 2010 werden 219,3 miljoen simkaarten voor mobiele telefoons geregistreerd bij Russische netwerkexploitanten *1+. De penetratiegraad van mobiele telefoons (uitgedrukt in het aantal geregistreerde SIM-kaarten per honderd inwoners) bedraagt in Rusland ongeveer 150% en in Moskou meer dan 200%. Volgens ROSSTAT (Federale overheidsdienst voor de statistiek van de Russische Federatie) woonden eind 2010 ongeveer 15 miljoen kinderen en adolescenten (tussen 5 en 19 jaar) in Rusland *2+. Ze worden allemaal beschouwd door aanbieders van telecommunicatiediensten, leveranciers van mobiele telefoons en anderen als een doelgroep voor hun marketing.

Het is van het allergrootste sociaal en economisch belang om te voorkomen dat kinderen en adolescenten door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMF) ziek worden.

In de nabije en verre toekomst zal dit een van de hoekstenen zijn van het volksgezondheidsbeleid van het land. De internationale gemeenschap heeft dit probleem reeds erkend:

In mei 2011 zal de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gastheer zijn voor de tweede internationale conferentie met als titel ´ Niet-ioniserende straling en de gezondheid van kinderen ", die bedoeld is om kinderen die in verschillende frequentiebanden aan elektromagnetische velden worden blootgesteld, te beschermen.

Volgens de WHO"is een kind gevoeliger voor milieu-invloeden". *3+. De WHO beschouwt studies om vast te stellen of de blootstelling aan elektromagnetische velden gezondheidsrisico's voor kinderen met zich meebrengt als de hoogste prioriteit.

Overheden en overheidsorganisaties in alle technisch ontwikkelde landen streven ernaar de gezondheid van kinderen te beschermen door middel van wetgevende en economische maatregelen. Zij voeren speciale studies uit om de effecten van EMF *4+ te beoordelen.

Uit EU-documenten blijkt dat de huidige wetenschappelijke basis ontoereikend is en dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen de bestaande veiligheidsnormen en de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden. Eisen voor de toepassing van het voorzorgsbeginsel zijn geformuleerd *5+.

De Russische bevolking is zich tot op zekere hoogte bewust van de mogelijke effecten van elektromagnetische velden in het radiofrequentiebereik van mobiele telefoons. Volgens een sociologisch onderzoek dat in 2010 is uitgevoerd door het Russian Public Opinion Research Center (VCIOM) is"73% van de bevolking van mening dat mobiele telefoons van invloed kunnen zijn op de menselijke gezondheid" *6+.

Sinds 2001 onderzoekt het RNCNIRP de mogelijke gezondheidseffecten van radiofrequente elektromagnetische velden bij kinderen veroorzaakt door mobiele telefoons en maakt zich zorgen over mogelijke effecten op de gezondheid van kinderen *7,8,9+. Met dit standpunt van het Comité is rekening gehouden bij de opstelling van het Comité.

Verplichte verordening inzake de bescherming van de gezondheid van de Russische Federatie "Voorschriften inzake gezondheidsbescherming voor plaatsbepaling en gebruik van mobiele telefoons op het vasteland" SanPiN 2.1.8/2.2.2.2.2.4.1190-03, blz. 6.9 *10+.

Evaluatie en statistische gegevens over ziektegevallen bij kinderen en adolescenten door het RNCNIRP

In april 2008 onderzocht RNCNIRP opnieuw de korte- en langetermijneffecten van het gebruik van mobiele telefoons door kinderen. In het bijzonder, onderzocht het opnieuw een mogelijke vermindering van intellectuele en cognitieve vaardigheden in verband met een mogelijke toename van gevoeligheid voor epileptische aanvallen,"verworven dementie" en een degeneratie van zenuwstructuren in de hersenen *11+. De resultaten van klinische studies hebben aangetoond dat ononderbroken blootstelling aan elektromagnetische velden van radiofrequenties kan leiden tot psychosomatische stoornissen met dubbelzinnige resultaten (grens psychosomatische stoornissen)*12,13,14,15,16+.

In 2010 hebben een aantal onderzoeksrapporten gepubliceerd in Russische en buitenlandse peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften een reactie van het immuunsysteem op blootstelling aan elektromagnetische velden in het radiofrequentiebereik *17,18+ aangetoond.
Helaas hebben statistieken gepubliceerd door ROSSTAT en UNICEF in 2009 en 2010 aangetoond dat er sinds 2000 een gestage toename is van kinderziekten die door het RNCNIRP zijn geïdentificeerd als "mogelijke ziekten" als gevolg van het gebruik van mobiele telefoons *19,20+.

Het aantal ziekten onder jongeren van 15 tot 19 jaar is bijzonder zorgwekkend. (Het is zeer waarschijnlijk dat de meesten van hen al lange tijd mobiele telefoons gebruiken.

Vergeleken met 2000 is het aantal aandoeningen van het centrale zenuwstelsel onder 15-17-jarigen met 85% gestegen, is het aantal personen met epilepsie of epileptische aandoeningen met 36% gestegen, is het aantal gevallen van "mentale achterstand" met 11% gestegen en is het aantal hematopathieën en aandoeningen van het immuunsysteem met 82% gestegen.

Bij een groep kinderen jonger dan 14 jaar steeg het aantal bloedziekten en immuunsysteemstoornissen met 64% en steeg het aantal neurologische aandoeningen met 58%. Het aantal patiënten van 15 tot 17 jaar dat wordt bezocht en behandeld voor aandoeningen van het centraal zenuwstelsel is met 72% gestegen.

In het licht hiervan acht het RNCNIPR het belangrijk dat er een wetenschappelijke studie wordt uitgevoerd om vast te stellen of de toename van ziektegevallen te wijten is aan blootstelling aan EMV veroorzaakt door het gebruik van mobiele telefoons of aan andere factoren. RNCNIRP is van mening dat de beoordeling van de gezondheidseffecten van het gebruik van mobiele telefoons door kinderen ook resultaten van epidemiologische studies, experimentele studies met vrijwilligers en dier- en celproeven moet omvatten. De resultaten van langetermijnonderzoeken uitgevoerd door een groep Zweedse wetenschappers hebben aangetoond dat het risico op hersenkanker aanzienlijk is toegenomen bij mensen die mobiele telefoons zijn gaan gebruiken voordat ze 20 jaar oud waren *21,22,23+.

Bij kinderen is het aantal zogenaamde stamcellen groter dan bij volwassenen en stamcellen zijn het gevoeligst gebleken voor blootstelling aan elektromagnetische velden in het radiofrequentiebereik. Dit kan een van de redenen zijn waarom kinderen zo gevoelig zijn voor blootstelling aan elektromagnetische velden *24+. Bij de beoordeling van de veiligheid van mobiele telefonie moet rekening worden gehouden met informatie over de mogelijke opening van de bloedhersenbarrière, over verstoringen in de bio-elektrische activiteit van de hersenen en over structurele verstoringen van neuronen in de hersenen als gevolg van blootstelling aan EMF *25,26,27+.

De menselijke hersenen en het zenuwweefsel nemen EMF direct waar en reageren onafhankelijk van de veldintensiteit, en in sommige gevallen is dit ook afhankelijk van EMF modulatie. Dit onderscheidt EMF van alle andere milieufactoren en bemoeilijkt de beoordeling van het risico van blootstelling aan EMV voor de menselijke gezondheid.

Basisvoorschriften voor de bepaling van het risico voor kinderen en adolescenten bij blootstelling aan elektromagnetische velden

De analyse van wetenschappelijke peer-reviewed nationale en internationale publicaties en de analyse van de werkelijke blootstelling van de bevolking aan EMV hebben het RNCNIRP in staat gesteld de volgende 10 eisen te formuleren. Dit zijn basisverklaringen die als basis dienen voor het beoordelen van de gezondheidsrisico's voor kinderen en adolescenten als gevolg van blootstelling aan EMV van alle soorten moderne mobiele telefoons, ongeacht hun communicatienormen.

Deze verklaringen volstaan voor de voorbereiding en uitvoering van dringende aanvullende voorzorgsmaatregelen.

1. Voor het eerst in de menselijke ontwikkeling, worden de hersenen blootgesteld aan dagelijks gemoduleerde EMF in alle stadia van ontwikkeling.

2. EMF's worden meer geabsorbeerd door de hersenen van een kind dan door een volwassen mobiele telefoongebruiker. In de hersenen van een kind worden grotere hersengebieden blootgesteld, met inbegrip van gebieden die verantwoordelijk zijn voor de intellectuele ontwikkeling.

3. De hersenen van een kind zijn in ontwikkeling en is gevoeliger voor milieurisico's dan de hersenen van een volwassene.

4. De mobiele telefoon is een bron van EMF-blootstelling die gezondheidseffecten kan hebben. De blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons is ongecontroleerd. Er zijn geen grenzen aan de duur, tijd en frequentie van het gebruik van mobiele telefoons. De mobiele telefoon is een ongecontroleerde bron van schadelijke blootstelling.

5. Door zijn manier van waarnemen is een kind niet in staat om de mobiele telefoon te herkennen als de bron van schadelijke blootstelling aan elektromagnetische velden.

6. De bestaande basisregels voor EMV op het gebied van radiofrequentie zijn vastgesteld voordat mobiele telefonie op grote schaal werd verspreid en er geen rekening is gehouden met de huidige dagelijkse blootstelling aan radiofrequentiestraling in de nabijheid van antennes voor mobiele telefonie.
Er zijn momenteel geen wetenschappelijke gegevens beschikbaar over de mogelijke effecten van continue, langdurige blootstelling van het menselijk brein aan EMV (met name bij kinderen en adolescenten).

7) In de "Health Protection Regulations" Health Protection Regulations for the Health Protection Regulations for the Positioning and Operation of Mobile Radio Devices on the Mainland "(SanPiN 2.1.1.8/2.2.2.4.4.4.1190-03) wordt aanbevolen het gebruik van mobiele telefoons voor kinderen en adolescenten te beperken (pagina 6.9). Gebruikers van mobiele telefoons zullen echter niet op de hoogte worden gebracht van de noodzaak om het gebruik ervan op passende wijze te beperken.

8. Verklaringen over de veiligheid van mobiele telefoons in de "Gebruikershandleiding" zijn meestal gebaseerd op aanbevelingen van een buiten Rusland geregistreerde overheidsinstelling die geen wettelijke of morele verantwoordelijkheid heeft voor mogelijke gezondheidseffecten. Deze aanbevelingen zijn achterhaald en doen geen recht meer aan de huidige blootstellingssituatie van mobiele telefoons aan elektromagnetische velden in het radiofrequentiebereik.

9. de specifieke absorptiegraad (SAR), die wordt gebruikt om de veiligheid van mobiele telefoons aan te geven en die overeenkomt met een gemiddelde van 2 W/kg voor 10 gram hersenweefsel, kan volgens de RNCNIRP in dit geval niet vanuit wetenschappelijk oogpunt voldoende onderbouwd worden geacht. Het gebruik ervan garandeert geen bescherming van de gezondheid van kinderen en adolescenten.

10. De wereldwijde veranderingen in elektromagnetische achtergrondstraling als gevolg van de ontwikkeling van moderne mobiele communicatietechnologieën zijn een factor in de evolutie die de aanpassing van kinderen en jongeren aan deze schadelijke milieufactor vereist.
Voor het eerst in de menselijke geschiedenis worden kinderen die mobiele communicatie gebruiken samen met de volwassen bevolking daarom opgenomen in de groep van gezondheidsrisico's wegens blootstelling aan EMF in het radiofrequentiebereik. Er is een situatie ontstaan waarin de cumulatieve blootstelling van kinderen aan elektromagnetische velden vergelijkbaar kan zijn met die van volwassenen. Het zou vergelijkbaar kunnen zijn met de blootstellingsniveaus van bepaalde werknemers op hun werkplek. Tegelijkertijd blijft de samenleving, met al haar administraties en maatschappelijke structuren, in een staat van "wachten".

Prioritaire acties ter bescherming van kinderen en jongeren

Rekening houdend met de positie van het RNCNIRP en de door de WHO voorgestelde voorzorgsmaatregelen, is het Comité van mening dat er dringend actie moet worden ondernomen omdat kinderen de schade die door het gebruik van mobiele telefoons wordt veroorzaakt, niet kunnen herkennen en omdat de mobiele telefoon zelf als een ongecontroleerde bron van schadelijke blootstelling kan worden beschouwd.

1. De informatie dat de mobiele telefoon een bron van elektromagnetische velden in het radiofrequentiebereik is, moet duidelijk zichtbaar zijn op de mobiele telefoon (of enig ander telecommunicatieapparaat).

2. De gebruiksaanwijzing moet de volgende informatie bevatten:
De mobiele telefoon (een persoonlijk draadloos communicatieapparaat dat gebruik maakt van een elektromagnetische communicatiemethode, enz.) is een bron van schadelijke blootstelling aan EMF in het radiofrequentiebereik.
Het gebruik van mobiele telefoons door kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar wordt niet aanbevolen overeenkomstig de SanPiN 2.1.1.8/2.2.2.2.2.4.1190-03?
Om gezondheidsrisico's te voorkomen, vereist het gebruik van mobiele telefoons voorzorgsmaatregelen.
Ook zwangere vrouwen wordt niet aangeraden mobiele telefoons te gebruiken om risico's voor foetussen te vermijden.

3. De eenvoudigste manier om de blootstelling aan elektromagnetische velden in het radiofrequentiebereik te verminderen is om de telefoon tijdens het gesprek uit de buurt van uw hoofd te houden, wat mogelijk zou zijn met behulp van een handsfree-kit (bescherming op afstand). De duur van de oproep verkorten is een andere manier om de blootstelling te verminderen (bescherming door tijdsduur).

4. De RNCCNIRP acht het passend om mobiele telefoons met een lagere EMF-belasting te ontwikkelen (met handsfree-kits, ingebouwde begrenzingsfuncties, bijvoorbeeld voor het aantal gesprekken dat dagelijks mogelijk is, eventueel ook de opgelegde beperking van de duur van telefoongesprekken, enz.

5. Er moeten cursussen over het gebruik van mobiele telefoons en vragen over de blootstelling van leerlingen aan EMV in het leerplan van de school worden opgenomen.

6. Het is noodzakelijk beperkingen vast te stellen voor het gebruik van mobiele telecommunicatie door kinderen en adolescenten, met inbegrip van een verbod op en deelname aan elke vorm van mobiele telecommunicatiereclame voor kinderen (adolescenten).

7. Het RNCNIRP is bereid de massamedia te ondersteunen bij hun onderwijs- en onderwijsactiviteiten op het gebied van elektromagnetische velden, met name door informatie te verstrekken over het meest recente onderzoek naar de effecten van elektromagnetische velden op de menselijke gezondheid, alsook informatie over maatregelen om de negatieve effecten van deze fysieke kracht te beperken.

8. Er zijn zo snel mogelijk betere veiligheidscriteria voor kinderen en adolescenten nodig. Er moet rekening worden gehouden met de kenmerken van het zich ontwikkelende organisme, met het belang van bio-elektrische processen voor het leven en de menselijke activiteiten, en met de huidige en toekomstige omstandigheden met betrekking tot EMV. De verwachte technologische en technische ontwikkelingen moeten ook in een juridisch document worden behandeld.

9. Een door de overheid gefinancierd programma om de mogelijke gezondheidseffecten van continue blootstelling aan EMV op de zich ontwikkelende hersenen te bestuderen is noodzakelijk.

Referenties:
1. AC&M Consulting http://www.acm-consulting.com/ news-and-data/market-news.html
2. The Demographic Yearbook of Russia. 2010, Rosstat – M., 2010, 525 pages
3. WHO, Backgrounder № 3, April 2003
4. Fragopoulou A., Grigoriev Yu., Johansson O. et al. Scientific Panel on Electromagnetic Field Health Risks: Consensus Points, Recommendations, and Rationales.// Reviews On Environmental Health 2010, 25, No. 4, 1-11 p.
5. European Parliament Resolution, 02 April 2009, p.2
6. Assessment of Popular Opinion about Electromagnetic Emission and Cellular Communication Standards. Analytical Report upon the Findings of All-Russian VCIOM Poll (Omnibus), 56 pages, Moscow, 2010
7. Cellular Communications and Children's Health. Memorandum of Annual Conference "Cellular Communications and Health", Moscow, 20-22 September 2004. In Almanac of Russian National Committee for Non-Ionizing Radiation Protection, 2004- 2005, M. 2006b, p.70
8. Cellular Communications and Delayed Action. Opinion of the Russian National Committee for Non-Ionizing Radia
tion Protection (February 2007). In Almanac of the Russian National Committee for Non-Ionizing Radiation Protection, 2004-2005, M. 2007, p.194
9. Lukianova S.N., Grigoriev Yu.G., Grigoriev O.A., Merkulov A.V.. Dependence of Biological Effects of Radio Frequency Electromagnetic Field of Non-Thermal Intensity from Human Electroencephalogram Typology. Radiation Biology. Radiation Ecology. 2010. Volume 50. No.6
10. Hygienic Requirements for Placement and Operation of Onshore Mobile Radio Devices. Current Sanitary Regulations and Standards of the Russian Federation (San- PiN) 2.1.8/2.2.4.1190-03. Moscow, Federal Center for State Sanitary and Epidemiological Supervision of the Ministry for Health Protection of the Russian Federation, 2003. 27 pages
11. Children and Mobile Phones: Health of the Future Generations is at Stake. In Almanac of the Russian National Committee for Non-Ionizing Radiation Protection, Moscow, 2008, p.116-117
12. Grigoryev Yu.G.. Electromagnetic Fields of Cellular Phones and Health of Children and Teenagers (A Situation Requiring Urgent Measures). Radiation Medicine. Radiation Ecology. 2005, Volume 45, No.4, pages 442-450.
13. K.K.Yakhnin, N.H.Amirov. Detection of Borderline Neuropsychic Disorders of Persons Exposed to Physical Factors of Industrial Environment. / Labor Medicine and Industrial Ecology, No.7, 1994, p.8-11
14. Social Psychiatry Manual, Edited by T.B.Dmitrieva. Moscow, Medicine, 2001, p.458
15. Parcernyak S.A.. Stress, Vegetative Neuroses, Psychosomatics. St.-Petersburg, A.B.K., 2002, p.384
16. Grigoriev Yu.G., Grigoriev O.A.. Primary Scientific Results of International Conference: "Cellular Communications and Health: Medico-Biological and Social Aspects". In Almanac of the Russian National Committee for NonIonizing Radiation Protection, 2004-2005 // Collected Works. Moscow, ALANA Publishers House, 2006. pages 66 -69
17. Grigoriev Yu.G., Grigoriev O.A., A.A. Ivanov et al. Confirmation studies of Soviet research on immunological effects of microwaves: Russian immunology results. Bioelectromagnetics. 2010. Vol. 31, № 8 , p. 589-602.
18. Autoimmune Processes after Prolonged Exposure to Low Intensity Electromagnetic Fields (Experiment Results): Statement 1. Mobile Communications and Alteration of the Electromagnetic Human Environment. The Need of Additional Justification of the Existing Hygienic Standards. Radiation Biology. Radiation Ecology. 2010. Volume 50, No.1, p.5-11.
19. Children in Russia. 2009: Statistical Almanac. UNICEF, ROSSTAT. Moscow: Informational and Publishing Center "Russian Statistics", 2009, 121 pages
20. Young People in Russia. 2010: Statistical Almanac.
UNICEF, ROSSTAT. Moscow: Informational and Publishing Center "Russian Statistics", 2010, 166 pages
21. Hardell L. Brain tumor studies. //Int. conference "EMF and Health – A Global Issue", London, Sep. 8-9, 2008. 22. Hardell L., Carlberg M., Hansson M. Mobile phone use and the risk for malignant brain tumors: a case-control study on deceased cases and controls.// Neuroepidemiology, 2010, 35, (2), p.109-14.
23. Hardell L., Carlberg M., Söderqvist F. et al. Time trends in brain tumor incidence rates in Denmark, Finland, Norway, and Sweden, 1974-2003. //Journal of the National Cancer Institute, 2010,102(10), p.740-743
24. Markova E, Malmgren L, Belyaev I. GSM/UMTS microwaves inhibit 53BP1 DNA repair foci in human stem cells stronger than in differentiated cells: mechanistic link to possible cancer risk.// Envir. Health Perspect 2010,118 (3):394-399.
25. Salford L.. Nittby H., Brun A. et al. Effects of microwave radiation upon the mammalian blood-brain barrier. //In.: ICEMS Monograph "Non-thermal effects and mechanisms of interaction between electromagnetic fields and living matter. Bologna, Italy, 2010, 423 p.
26. Lukianova S.N.. Phenomenology and Genesis of Changes in the Overall Bioelectric Activity of the Brain in Response to Electromagnetic Radiation. Radiation Biology. Radiation Ecology. 2002, volume 42, No.3. pages 308 to 314
27. Grigoriev Yu.G., Grigoriev O.A.. Mobile Communications and Human Health: Hazard Assessment, Social and Ethical Problems. Theses of Reports of the 6th Conference on Radiation Studies (Radiation Biology, Radiation Ecology, Radiation Safety). 25-28 October 2010. Moscow, 2010. Volume 1, page 6

Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection (RNCNIRP)
was founded January 28, 1997. Committee formed of highly qualified scientists and specialists. Now it comprises 36 persons. RNCNIRP members represent the leading research centers of the Ministry of Health of Russia, Russian Academy of Sciences and Academy of Medical Sciences, Ministry of Defence, as well as non-governmental organizations. The RNCNIRP is a union of scientists conducting research in the biological effects of non-ionizing radiation in fields of radiobiology, health, physics and other disciplines. Each session of the Committee is meeting professionals the opportunity to comprehensively discuss almost any issue, maintain and enhance academic and personal contacts.
RUSSIA, 123182 Moscow, Zhivopisnaya Str., 46; www.emf-net.ru; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; +7-499-190-9660; +7-499-190-9532; Printed with support of the Federal Medical Biophysical Centre of Federal; Medical-