GRDe Nederlandse Gezondheidsraad heeft eind juli 2016 een advies uitgebracht met betrekking tot het "Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid".

In dit advies wordt aangegeven dat de, door de Nederlandse overheid gehanteerde normen, niet altijd gebaseerd zijn op enkele gezondheidseffecten maar dat ook economische overwegingen een rol spelen.

 

 

Dit advies van de Gezondheidsraad is geformuleerd op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu middels een adviesaanvraag.

Enkele quotes uit dit adviesaanvraag zijn:

Effecten van milieufactoren op de gezondheid zijn zelden direct één op één causaal te leggen. Zeker waar risico's nieuw zijn en/of waar wetenschappelijke inzichten nog onzeker zijn, doet zich dat voor. In specifieke adviezen besteedt de Gezondheidsraad daar overigens al ruim aandacht aan (zoals recent bijvoorbeeld bij adviezen inzake prenatale blootstelling of elektromagnetische velden).

Dikwijls gaat het om effecten die op langere termijn niet uit te sluiten zijn. Een dergelijk vermoeden van een effect op de gezondheid dat zich wellicht zal gaan voordoen moet enerzijds niet leiden tot het bagatelliseren van het probleem (en niets doen), anderzijds niet tot het opkloppen ervan en zaaien van paniek (en onnodig ingrijpende maatregelen nemen).

In wezen gaat het hier om de vraag of het voorzorgsbeginsel voor het gezondheidsaspect in het milieubeleid een speciale uitwerking behoeft. Welk type van overheidsoptreden is passend, welk handelingsperspectief kan de burger worden geboden?

https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/adviesaanvraag201612_meewegen_van_gezondheid_in_omgevingsbeleid.pdf

 

 

Advies Gezondheidsraad

 

 In het advies van de Gezondheidsraad wordt toegegeven dat:

Het huidige beleid is erop gericht de wettelijke milieukwaliteitsnormen niet te overschrijden.
Deze normen zijn echter niet alleen gebaseerd op gegevens over gezondheidseffecten, maar ook op economi-
sche overwegingen zoals haalbaarheid. Daardoor veroorzaakt bijvoorbeeld luchtverontreiniging nog een forse ziektelast, terwijl de normen in vrijwel heel Nederland worden gehaald.

 

Als advies wordt door de Gezondheidsraad gegeven:

 

Om de ziektelast door blootstelling aan milieufactoren verder terug te dringen, pleit de commissie ervoor om in de regelgeving gezondheidskundig onderbouwde advies- en streefwaarden te hanteren als prikkel voor het behalen van gezondheidswinst, om te beginnen voor luchtverontreiniging en geluidsbelasting.

Lokaal mag daarvan dan gemotiveerd worden afgeweken. Op die manier houden decentrale overheden hun bestuurlijke afwegingsruimte, maar is er tegelijkertijd een stimulans om gezondheid beter mee te wegen.

 

Ofwel het advies is dat: decentrale overheden strengere normen mogen gaan hanteren om de gezondheid beter te beschermen omdat bestaande overheidsnormen niet toereikend hiervoor kunnen zijn.

 

Waar in het advies vooral gesproken wordt over de ontoereikende normen voor luchtverontreiniging en geluidsbelasting is de problematiek rondom elektromagnetische velden, volgens vele experts, verreweg het grootste gezondheidsprobleem.

Al vele jaren pleitten vele duizenden experts voor verlaging van de de blootstellingnormen van EM-velden.

 

De publicaties van de Gezondheidsraad zijn te vinden op:

http://www.gr.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid