In Frankrijk is dat gebeurd wat wij in Nederland niet lijken te willen of wat we misschien niet durven. Het voorzorgbeginsel voor de implementatie van draadloze technieken op scholen is nu in een wet vastgelegd.

Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. Het voorzorgsprincipe is vooral van toepassing in de gezondheidszorg en het milieu; het gaat daar in beide gevallen over complexe systemen waar ingrepen resulteren in onvoorspelbare effecten.

In het milieubeleid wordt het principe vaak als volgt uitgelegd: als er een ingreep plaatsvindt of plaats gaat vinden waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige effecten heeft op het milieu, moeten maatregelen volgen ook al is er nog sprake van wetenschappelijke onzekerheid. Het voorzorgsprincipe is één van de uitgangspunten van Europese milieuwetgeving, net als het principe 'de vervuiler betaalt' en bijvoorbeeld het subsidiariteitsbeginsel. Bijvoorbeeld de toelatingsregels voor chemicaliën (REACH) zijn mede gestoeld op het voorzorgsprincipe.

In de praktijk zijn er nogal verschillende interpretaties van het voorzorgsprincipe, omdat er vrijwel geen beleidsmaatregel of ingreep bestaat waarbij je elke 'ernstige of onomkeerbare schade' kunt uitsluiten. Een heel strikte interpretatie werkt daardoor verlammend op elke besluitvorming. Een ander belangrijk kritiekpunt is dat het innovatie belemmert, omdat bij nieuwe producten en processen er veel meer onzekerheden zijn dan bij bestaande.

De term voorzorgsprincipe wordt vaak ten onrechte gebruikt voor 'voorzichtigheid betrachten', maar het principe gaat niet in eerste instantie over voorzichtigheid of het tegenhouden van veranderingen, maar over hoe te handelen bij wetenschappelijke onzekerheid.

Deze wet moet op dit moment (april 2013) alleen nog de Senaat passeren. Wij verwachten niet dat de wet hier tegen zal worden gehouden omdat een vorige wet die mobiele telefoons op scholen verbiedt in 2010 ook is aangenomen door de Senaat.

Wij roepen de Nederlandse regering op om eenzelfde maatregel te nemen. Daarnaast roepen wij scholen op om alvast hierop vooruit te lopen. Er is een zeer goede reden dat Frankrijk zo fel is op het verbieden van draadloze technologie in klaslokalen. Zij zien blijkbaar wel in dat het verblijven in ruimtes met veel elektromagnetische straling een ideale voedingsbodem is voor het ontwikkelen van kanker omdat het immuunsysteem (van kinderen) zwaar beschadigd raakt.