Logo

                Stralingsbronnen

cellphone5

 

    Info kinderopvang / scholen

teacherschool2

 

             Veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

 

                Onderzoeken

nieuws-kranten

 

In een video van de Universiteit van Nederland wordt in het kort de vraag besproken:
'Is 5G schadelijk'


Het nationale Milieu Agentschap van Zwitserland heeft een halt toegeroepen op de inschakeling van alle nieuw geplaatste 5G-zendmasten.

Er is concrete zorg over de effecten op de gezondheid, en meer onderzoek is nodig voordat de uitrol van 5G verder gaat.

In Januari 2020 zijn er diverse artikelen in de media verschenen over het onderwerp 5G.
Hierin wordt vaak een vrij beperkt beeld weergegeven van de echte probleempunten rondom 5G.

Hier enkele belangrijke punten die essentieel zijn om voor iedereen te weten.

Uit een uitgebreide analyse van de uitkomsten van het NTP- onderzoek blijkt een duidelijke associatie te worden aangetoond tussen de straling van mobiele telefoons en het ontstaan van DNA schade.

Het NTP- onderzoek, welke geinitieerd is door de Amerikaanse overheid, is eén van de grootste en uitgebreidste onderzoeken die is gedaan naar de effecten van de straling van mobiele telefoons

Het 2019 Hippocrates Electrosmog Appeal is ondertekend door 347 medici, artsen en gezondheids- professionals in Belgie.

Geconfronteerd wordend met de grootschalige aanwezigheid van electrosmog pleitten zij ervoor het voorzorgsprincipe te hanteren. Dit om de gezondheid te beschermen met name die van de kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen.

Teken de petitie

Quotes

“The placement of Wi
Fi into schools around the country may well be a high

Feiten

  • Wist u dat de 'elektromagnetische velden' zoals die voorkomen bij mobiele telefoons gekwalificeerd zijn als: Mogelijk Kankerverwekkend?

  • Wist u dat de Raad van Europa al in 2011 een advies aan alle lidstaten heeft gegeven om het gebruik van mobiele telefoons en Wi-Fi in scholen te verbieden?
  • Wist u dat er mobiele telefoonverbod geldt op alle scholen in Frankrijk? En dat de mogelijke effecten op de gezondheid de hoofdreden hiervoor is?

Waarschuwingen San Fransisco

Go to top